نمونه قلیان های اصل حاج اوغلی 

ساخته شده توسط خود حاج اوغلی قدرت

در کارگاه تبریز

برای تهیه محصولات اصل حاج اوغلی لطفا به شعبه تبریز و یا شعبه تهران (حاج محمد) مراجعه کنید